Важно е да осъзнаем отпечатъците, които оставяме след себе си, защото имаме само една планета, на която да живеем.

Глобалното затопляне е един от проблемите, срещу които правителства, организации и много други се борят от дълго време. Наш дълг е да направим правилния избор, като предприемем необходимите действия, за да допринесем за напредъка в усилията за смекчаване на климатичните промени.

Ефективното въглеродно земеделие е част от решението. Чрез стимулиране на добри земеделски практики, като използване на покривни култури, минимални почвени обработки, правилно хранене на растенията, активно използване на ефективни микроорганизми, можем да увеличим количествата въглерод в почвата и също така да ускорим процеса на неговото улавяне. Въглеродното земеделие подобрява значително здравето на почвата и има регенеративни функции в дългосрочен план.

Ние помагаме на фермерите да направят необходимите корекции в своите земеделски практики и технологии, така че да ускорят процесите на улавяне на въглерод в почвата и да донесат допълнителен доход от практикуването на въглеродно земеделие.

Програмата Carbonsafe™ има основна цел да измерва и отчита секвестираните количества въглерод в почвата. Разработената от нас методология се основава на консервативни и научнообосновани принципи. Започваме с провеждане на базови измервания на наличния въглерод в почвата, след което всяка година правим контролни почвени проби, за да отчетем промяната и неговото увеличаване.

Упражняваме постоянен мониторинг и контрол на процеса, чрез софтуерно наблюдение, геореферирано почвено пробовземане, лабораторни анализи и посещения на място във фермите.

Програмата предвижда издаване на сертифицирани въглеродни кредити и съдействие за търгуването им на доброволния пазар на въглеродни емисии.