Сонда WINTEX 3000 за автоматично пробовземане на три дълбочини.

ГЕОРЕФЕРИРАНО ПРОБОВЗЕМАНЕ

Планиране и изпълнение

Ние правим процеса на вземане на почвени проби лесен с най-новите технологии:

– AI софтуер

– Първата сонда на Балканите, която може да достигне 90 см дълбочина

– GPS проследяване

Лабораторни анализи

ПОЧВЕНИ ПРОБИ

Изследване в акредитирана лаборатория

За нуждите на всеки проект имаме различни пакети за анализи на:

– Макроелементи

– Микроелементи

– SOC (Почвен органичен въглерод)

Прецизна експертиза, гарантирана от нашия екип от професионалисти

ВЪГЛЕРОДНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Изработване на индивидуална програма

Нашите опитни агрономи създават индивидуална стратегия за всеки фермер/проект, включваща:

– Изготвяне на технологична карта

– Препоръки

– Подкрепа за внедряване

Съхранение и наблюдение на данни в специализирана онлайн платформа

ВЪГЛЕРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

Издаване и търговия

Програмата предвижда издаване на въглеродни кредити и оказване на съдействие за търгуването им на доброволния пазар на въглеродни емисии:

– 1 въглероден кредит = 272,48 kg секвестиран почвен въглерод

– Регистър на въглеродни кредити

– Достъп до платформи за търговия